Zajmujemy się doradztwem i poradnictwem zawodowym. Pomagamy klientowi w osiągnięciu lepszego zrozumienia samego siebie w odniesieniu do środowiska pracy, aby umożliwić realny wybór, zmianę zatrudnienia albo osiągnięcie właściwego przystosowania zawodowego.


Oferujemy:

  • poradnictwo indywidualne, które jest formą pomocy klientowi, który znalazł się w trudnej sytuacji, traci orientację i nie potrafi poradzić sobie z jej rozwiązaniem.
  • poradnictwo grupowe, czyli pomoc doradczą świadczoną w formie procesu grupowego, umożliwiającego uczestnikom zbadanie i zdefiniowanie własnego problemu zawodowego, dokonanie adekwatnej oceny siebie oraz nabycia lub rozwoju umiejętności podejmowania decyzji dotyczących planowania własnej kariery zawodowej. Są to oddziaływania grupowe, przebiegające zgodnie z dynamiką grupową, podczas których każda osoba uczestnicząca ma możliwość drogą ćwiczeń, nauczyć się radzić sobie z problemami i osiągnąć wyznaczony cel.

Udzielamy wsparcia, w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych, skierowanych do młodzieży i dorosłych w wyborze zawodu, kierunku kształcenia i szkolenia, uwzględniając ich możliwości psychofizyczne i sytuację życiową, a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego w oparciu o aktualną diagnozę rynku pracy.

Proces doradztwa i poradnictwa zawodowego polega na rozwijaniu i akceptacji zintegrowanego i adekwatnego obrazu siebie i swojej roli w świecie pracy. To również proces, którego celem jest towarzyszenie klientowi w planowaniu i w rozwoju kariery przynoszącej satysfakcję i sukces zawodowy.


Pomagamy klientowi w zidentyfikowaniu swoich mocnych stron, umiejętności i kwalifikacji przydatnych do wykonywania pracy (zrozumienia siebie). To samopoznanie i samoocena ma być punktem wyjścia do wyboru zawodu, kształcenia lub dokształcania prowadzącego do ułożenia planu działania, który będzie zakładał realistyczny wybór zatrudnienia obejmujący zarówno wybór charakteru pracy, stanowiska lub jego zmianę. Ten realistyczny wybór dokonany przez klienta przy pomocy doradcy, ma klientowi zapewnić rozwiązanie problemu, którym najczęściej jest utrzymanie zatrudnienia lub wejście na rynek pracy. W procesie porady dla tej grupy klientów ważna jest także przekazywana informacja i cały zespół narzędzi służących do samoinformacji. Jest to usługa prowadząca do kształtowania kapitału ludzkiego na potrzeby współczesnego rynku pracy.